1.      Stichting  “Kom In Mijn Tuin”

             KvK-nummer : 54655366 ( KvK Amsterdam )

                    Ambassadeur : mevrouw Marlies Veldhuijzen van Zanten – Hyllner

            Voormalig Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport    

2.      RSIN/fiscaal nummer : 8513.88.802

3.      Contactadres :  Scheldelaan 6

                                                     2105 XG Heemstede

                                         Telefoon : 06-36337799

4.      Doelstellingen

      De doelstellingen van de stichting luiden ( Statuten Artikel 2 ) :

       a.       De Stichting “Kom In Mijn Tuin” heeft ten doel het in eigendom verwerven of beheren van een landgoed met een volkstuinbestemming, het ontwikkelen en beheren van het landgoed waardoor het landgoed een groene cultuur- en volkstuinbestemming behoudt voor onbeperkte tijd en er tevens nieuwe functies bij krijgt.

      b.      Het beheren van het landgoed als (volks)tuin/moestuin/boomgaard, generatietuin en buitenplaats voor kinderen.

      c.       Het bevorderen van de kennis van- en het plezier in het (moes)tuinieren en om deze kennis te behouden en door te geven aan de nieuwe generaties.

      d.      De stichting richt zich op een breed scala van doelgroepen: kinderen, scholieren, bejaarden, volwassenen, met en zonder beperking, maar ook ten behoeve van kinderpartijtjes, lekkerbekken en levensgenieters.

      e.       Het doel is mensen te verbinden met elkaar, de natuur en voedsel

      f.        De stichting wil de mensen de mogelijkheid bieden het hele traject van voeding produceren en genieten mee te maken door mee te werken, te proeven van gezonde voeding, te genieten van gezond samenzijn en door kennis op te doen over duurzaamheid en kleinschalig voedsel produceren, dit alles om dit erfgoed te behouden, door te geven en vooral ook in het nu te genieten.

     g.       Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

     5.      Beleidsplan :

Bijgesloten vernieuwde Bijlage 1 (enige wijzigingen datum realisatie bouw kapschuur plus twee nieuwe bijlagen 7A en 7B), versie 20 maart 2019

              Zie: Bijlage 1 

                 6.    Bestuurssamenstelling :

           Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een of meerdere leden.

      7.    Bestuursleden : 

             Harry van Zon,  voorzitter

             Joan Brouwers - Oosterbaan, secretaris

             Mik van der Bor - Schreuder, tuinbegeleider

      8.    Beloningsbeleid :

              Noch bestuursleden noch vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden een financiële vergoeding.

              Kosten gemaakt voor de stichting kunnen  worden gedeclareerd  bij de penningmeester.

                 9.    Verslag Uitgevoerde Activiteiten 2022 :

               Zie:  Bijlage 2

           10.       Financiële Verantwoording :

             Waarin opgenomen:

 o Begroting Exploitatierekening 2022-2024

Zie: Bijlage 3

0 Financiële situatie per 31 december 2022

Zie: Bijlage 4

 

 

 

­